Gratis verzending vanaf 100€ | Cadeautje? Meld dit bij opmerkingen.

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Huur voorwaarden

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Petit Féliz: Petit Féliz, gevestigd te Italiëlei 48, 2000 Antwerpen ingeschreven bij de Kruispunt bank der ondernemingen onder het nummer 0761630142 en BTW nummer BE0761630142.

Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;

E-mail: [email protected]

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder;

Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Petit Féliz en Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Petit Féliz en Huurder;

Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek; en

Website: www.petitfeliz.be

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Petit Féliz en op de Overeenkomst.
 2. Petit Féliz is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren. De Huurder is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
 2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen door de Huurder worden gedownload op de bestelpagina van elk specifiek product van de Website.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan Petit Féliz en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Petit Féliz verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Petit Féliz worden aangeleverd. Petit Féliz mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan door de hiervoor bedoelde personen.
 4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming en de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.
 5. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan Petit Féliz te retourneren.

ARTIKEL 6 - NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN

Petit Féliz is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 1. Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 2. Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend;
 3. Het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 5. Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden;
 6. Ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
 7. Huurder naar het oordeel van Petit Féliz misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van Petit Féliz; of
 8. Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Petit Féliz.

ARTIKEL 7 - PRIJZEN EN BETALING

 1. Ingeval Petit Féliz een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen zeven dagen na dagtekening van die factuur.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
 3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De Huurder draagt de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt. Bij een besteding van meer dan EUR 100 bij de eerste bestelling draagt Petit Féliz de verzendkosten.
 4. De Huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de Website. De borg wordt in rekening gebracht bij de Huurder op de eerste factuur of bij de eerste afschrijving door middel van automatische incasso. Petit Féliz is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van een omstandigheid genoemd in de artikelen 10 en 13 van de Algemene Voorwaarden gelijk aan de in die artikelen genoemde percentages. Indien Huurder het Gehuurde niet retourneert op de Einddatum op een wijze als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Petit Féliz bevoegd om de gehele borg in te houden. De Huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde Overeenkomst.
 5. Gedurende de duur van de Overeenkomst wordt de prijs van het Gehuurde niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in het btw-tarief en overige overheidsheffingen.
 6. Voor betaling kan de Huurder uitsluitend gebruik maken van de door Petit Féliz op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, is Huurder verplicht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
 8. In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek).

ARTIKEL 8 – LEVERING VAN HET GEHUURDE EN EIGEN RISICO

 1. Petit Féliz (i) stuurt het Gehuurde op naar (ii) of levert het Gehuurde af op het door de Huurder opgegeven adres. De Huurder kan het Gehuurde ook ophalen op een door Petit Féliz op te geven adres.
 2. Petit Féliz kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
 3. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
 4. Petit Féliz voert hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Huurder. Petit Féliz staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 5. Indien Petit Féliz het Gehuurde niet binnen dertig dagen kan leveren, dan stelt Petit Féliz de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Huurder nalaat de (tijdige) levering van het Gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door Petit Féliz gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Huurder.
 7. Op het moment dat het Gehuurde is geleverd, gaat het risico hiervan over op de Huurder.

ARTIKEL 9 – MELDEN VAN GEBREKEN EN SCHADE NA ONTVANGST

 1. Petit Féliz levert het Gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. De Huurder ontvangt op het moment van levering van het Gehuurde een overzicht van de eventuele beschadigingen aan het Gehuurde waarmee Petit Féliz bekend is.
 3. De Huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van dit artikel 9 voldoet. Klachten van de Huurder met betrekking tot het Gehuurde dienen per E-mail te worden gemeld binnen acht dagen na de datum waarop het Gehuurde is ontvangen. Indien de klacht Petit Féliz niet binnen deze termijn bereikt, wordt geacht dat het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van dit artikel 9 voldoet.
 4. De Huurder dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven.
 5. De Huurder kan ook andere klachten per E-mail indienen.
 6. Als de klacht niet kan worden opgelost heeft Huurder het recht om de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
 7. Indien Petit Féliz meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde maandbedrag in verband met het Gehuurde en het Gehuurde terug te nemen.

ARTIKEL 10 – SCHADE EN VERJARINGSTERMIJN

 1. De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, per E-mail aan Petit Féliz te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.
 2. Indien sprake is van schade en slijtage aan het Gehuurde anders dan is te verwachten door normaal gebruik, verbeurt de Huurder een boete van 50% van de nieuwwaarde van het Gehuurde, of, wanneer 50% onredelijk is, een redelijk percentage van de nieuwwaarde van het Gehuurde.
 3. Alle wettelijke vorderingen van de Huurder jegens Petit Féliz die voortvloeien uit schade die te wijten is aan Petit Féliz, zullen vervallen na één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende vordering verschuldigd werd door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Als Huurder het Gehuurde in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
 3. Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van het Gehuurde dient direct contact te worden opgenomen met Petit Féliz: [email protected]
 4. Het gebruik van het Gehuurde door Huurder is volledig voor eigen risico van Huurder.
 5. Petit Féliz is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden (letsel)schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Petit Féliz.
 6. De aansprakelijkheid van Petit Féliz voor schade die bij uitvoering van de Overeenkomst of anderszins ten gevolge van het handelen van Petit Féliz aan de zijde van Huurder ontstaat, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag dat ingevolge de relevante verzekering van Petit Féliz zou worden uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken en/of personen, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan het Gehuurde.
 8. Huurder vrijwaart Petit Féliz voor aanspraken van derden, inclusief overheidsinstanties, tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde Gehuurde, waaronder begrepen gebrekkige veiligheid daarvan in de zin van regelgeving met betrekking tot productenaansprakelijkheid, en tot verhaal van schade, inclusief boetes, ten gevolge van enig (niet) handelen van de Huurder bij de nakoming van de Overeenkomst
 9. Huurder vrijwaart Petit Féliz voor alle aanspraken van derden, ingeval er door verwijtbaar gedrag van Huurder schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van derden.
 10. Indien Huurder in de uitvoering van de Overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade toebrengt aan het Gehuurde, dan is Petit Féliz gerechtigd om Huurder aansprakelijk te stellen voor de schade.
 11. De Huurder verplicht zich ertoe Petit Féliz te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Petit Féliz hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan op straffe van verval van verzekeringsdekking en een boete nader te bepalen door Petit Féliz, maar met een maximale hoogte van € 2.000,- (tweeduizend EURO). De Huurder is verplicht het Gehuurde correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de Huurder de verplichting, op straffe van een boete die nader te bepalen is door Petit Féliz, maar met een maximum van € 2.000,- (tweeduizend EURO), om:
  1. het Gehuurde overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften die bij het Product zijn meegeleverd, of beschikbaar zijn op de Website, te gebruiken.;        
  2. het Gehuurde slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is;
  3. aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Petit Féliz hiertegen te vrijwaren;
  4. geen veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen; 
  5. zorg te dragen dat het Gehuurde niet toegankelijk is voor onbevoegden;
  6. na afloop van de verhuurperiode het Gehuurde schoon en in goede staat aan Petit Féliz te retourneren;
  7. alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door Huurder of derden, te zullen vergoeden.
 12. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht (in de zin van artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
 2. Indien Petit Féliz weet of het vermoeden heeft dat het Gehuurde (deels) niet tijdig geleverd kan worden door overmacht, dan stelt Petit Féliz de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
 3. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, of al meer dan drie maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

ARTIKEL 13 – DIEFSTAL OF VERMISSING

 1. In geval van vermissing of diefstal van het Gehuurde is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur per E-mail te melden aan Petit Féliz en aangifte te doen.
 2. Huurder is in het geval van vermissing of diefstal een eigen risico verschuldigd van 80% van de nieuwwaarde van het Gehuurde.

ARTIKEL 14 – EIGENDOM EN OVERDRACHT

 1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Petit Féliz.
 2. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids) recht op het Gehuurde te vestigen of te verlenen.
 3. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde op enigerlei wijze te wijzigen.
 4. De Huurder mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden.

ARTIKEL 15 – LOOPTIJD EN EINDE OVEREENKOMST

 1. Het Gehuurde wordt voor een minimale periode gehuurd, zoals aangegeven gehuurd, zoals aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die minimale periode, of indien daarvan is afgeweken, na verloop van de overeengekomen periode, wordt de huurperiode van het Gehuurde stilzwijgend steeds verlengd met de duur van respectievelijk de minimale periode of de overeengekomen periode.
 2. De Huurder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Huurder dient de Overeenkomst per E-mail op te zeggen.
 3. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst (i) ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf, (ii) opgehaald te zijn door Petit Féliz of (iii) teruggebracht te zijn door de Huurder op de door Petit Féliz aangegeven locatie. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde. Ingeval Petit Féliz het Gehuurde ophaalt, zijn de verzendkosten evenveel als die bij de Huurder in rekening zijn gebracht bij de levering van het Gehuurde aan de Huurder. Indien het Gehuurde niet tijdig door Petit Féliz wordt ontvangen of niet-tijdig ter verzending wordt aangeboden, wordt de huurperiode steeds met veertien dagen verlengd.
 4. In geval van opzegging van de Overeenkomst gedurende een maand waarvoor de Huurder al heeft betaald, betaalt Petit Féliz het reeds betaalde bedrag voor die maand, verminderd met de waarde die toegekend wordt aan de periode dat de Huurder het Gehuurde heeft gehad gedurende die maand, terug aan de Huurder.
 5. Petit Féliz behoudt ten alle tijden, naast de bovengenoemde punten, het recht de overeenkomst ook zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 16 – ONGELDIGHEID VAN EEN OF MEER BEPALINGEN

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 1. De rechtsbetrekkingen tussen Petit Féliz en de Huurder worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Petit Féliz en de Huurder zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Antwerpen, tenzij een consument in een andere lidstaat domicilie heeft.